Usługi prawnicze

Kancelaria Bachleda – Kominek świadczy usługi prawnicze dotyczące wszystkich dziedzin prawa. Siedzibę kancelarii adwokackiej zlokalizowano w Zakopanem przy ul. Kościuszki 8. Oferta obejmuje obsługę prawną instytucji samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, osób prywatnych i firm. Pomoc prawną świadczymy doraźnie lub w formie abonamentu.

Zakres usług prawnych

Zakres usług prawnych obejmuje:

 

 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie wniosków i pism procesowych,
 • tworzenie i analizowanie umów,
 • pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie Klienta przed instytucjami i sądami.

Zajmujemy się następującymi gałęziami prawa:

 

Współpracujemy z następującymi podmiotami:

 

 • osobami prywatnymi,
 • osobami prywatnymi mieszkającymi poza granicami Polski,
 • wszystkimi rodzajami spółek.
 • wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowym,
 • jednostkami samorządów terytorialnych,
 • jako reprezentanci osób nieletnich.

Dokładny zakres świadczonych przez nas usług prawniczych znajdą Państwo poniżej.
Zapraszamy do lektury:

Prawo cywilne

Usługi świadczone w zakresie prawa cywilnego polegają w szczególności  na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu umów, pism oraz pism procesowych, w tym zwłaszcza środków odwoławczych, jak również na reprezentowaniu Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach sądowych w następujących kategoriach spraw:

– roszczenia o zapłatę i windykacja należności,
– roszczenia odszkodowawcze,
– ochrona własności oraz ochrona posiadania,
– sprawy dotyczące nieruchomości m. in. służebność drogi koniecznej wraz z kompleksową obsługą w zakresie dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
– zasiedzenia i uregulowanie własności nieruchomości,
– roszczenia z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych,
– umowy,
– ochrona dóbr osobistych,
– reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych,
– inne

Prawo rodzinne

Usługi świadczone w zakresie prawa rodzinnego polegają w szczególności  na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu wniosków i wszelkich pism procesowych, w tym środków odwoławczych, jak również na reprezentowaniu Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach sądowych w następujących kategoriach spraw:

– rozwód,
– separacja,
– podział majątku wspólnego,
– alimenty,
– uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
– ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa,
– inne,

Prawo spadkowe

Usługi świadczone w zakresie prawa spadkowego polegają w szczególności  na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu wniosków i wszelkich pism procesowych, w tym zwłaszcza środków odwoławczych, jak również na reprezentowaniu Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach sądowych w następujących kategoriach spraw:

– testamenty, zapisy i zapisy windykacyjne,
– stwierdzenie nabycia spadku,
– przyjęcie i odrzucenie spadku,
– dział spadku i zniesienie współwłasności,
–  zachowek,
– wykonanie zapisów,
– inne,

Prawo karne

Usługi świadczone w zakresie prawa karnego polegają w szczególności na:

– prowadzeniu obrony podejrzanego, oskarżonego i obwinionego we wszystkich stadiach postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym,
– przygotowywaniu wniosków o:
* zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
* udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
*odroczenie wykonania kary,
* udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
– reprezentacji Klienta w postępowaniach w sprawach nieletnich,
– reprezentacji pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w postępowaniu przed sądami, jak również sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia wraz z reprezentowaniem w sprawach prywatnoskargowych,
– inne,

Prawo handlowe

Usługi świadczone w zakresie prawa handlowego polegają w szczególności  na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu umów, statutów, regulaminów, pism oraz pism procesowych, w tym zwłaszcza środków odwoławczych, jak również na reprezentowaniu Klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi we wszystkich instancjach sądowych w następujących kategoriach spraw:

– postępowanie rejestrowe podmiotów gospodarczych podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej,
– przygotowywanie projektów umów spółek handlowych (m. in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych),
– tworzenie i obsługa stowarzyszeń oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
– przygotowywanie projektów uchwał,
– bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorstw,
– uczestniczenie w prowadzeniu rokowań i negocjacji z partnerami handlowymi.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Usługi świadczone w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych polegają w szczególności na:
udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism oraz pism procesowych, w tym zwłaszcza środków odwoławczych, jak również na reprezentowaniu Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach w następujących kategoriach spraw:

– roszczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
– roszczenia związane z odpowiedzialnością porządkową pracowników,
– urlopy pracownicze,
– inne,

Prawo administracyjne
Usługi świadczone w zakresie prawa administracyjnego polegają w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism oraz pism procesowych, w tym zwłaszcza środków odwoławczych, jak również na reprezentowaniu Klienta przed organami administracji, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w tym zwłaszcza z prawem budowlanym.
Prawo podatkowe
Usługi świadczone w zakresie prawa podatkowego polegają na kompleksowej obsłudze związanej ze złożeniem zeznań podatkowych z tytułu nabycia praw i rzeczy w wyniku nabycia spadku oraz zasiedzenia.
Prawo autorskie

Usługi świadczone w zakresie prawa autorskiego polegają w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism oraz projektów umów, a także na reprezentowaniu Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach w następujących kategoriach spraw:

– umowy licencyjne,
– przeniesienie autorskich praw majątkowych,
– roszczenia związane z naruszaniem praw autorskich.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Katarzyna Bachleda-Kominek

adres: ul. Kościuszki 8, 34-500 Zakopane
NIP: 7361653767     REGON: 365173798

telefon:  (+48) 512 157 518
e-mail: biuro@kancelaria-bachleda-kominek.pl

Godziny pracy kancelarii:
pon.-pt.   9.00 – 15.00
Spotkania w innych godzinach możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Nr rachunku bankowego:
34 1140 2004 0000 3302 7639 7515 – mBank

Prześlij wiadomość do Kancelarii Adwokackiej za pośrednictwem formularza kontaktowego