Spadek po zmarłym krewnym nie zawsze musi oznaczać korzyści majątkowe w postaci wartościowych aktywów jak np. nieruchomości, samochód czy środki finansowe. W spadku można dostać też pasywa, czyli nieuregulowane długi po spadkodawcy. Prawo przewiduje jednak możliwości uniknięcia dziedziczenia zadłużeń.

Sposoby dziedziczenia — najważniejsze informacje

W Polsce dziedziczenie odbywa się na dwa podstawowe sposoby:

  • na podstawie testamentu sporządzonego za życia przez zmarłego,
  • na podstawie ustawy (zgodnie z kolejnością dziedziczenia regulowaną przez Kodeks Cywilny).

W przypadku uzyskania prawa do spadku spadkobierca może podjąć następujące działania:

  • całkowite przyjęcie spadku wprost. Oznacza to, że dziedziczy się zarówno pozostawiony przez zmarłego majątek, jak i jego długi — bez ograniczeń co do ich wysokości.
  • odrzucenie spadku w całości. Wówczas potencjalny spadkobierca zrzeka się praw do majątku, ale też unika ryzyka otrzymania nieuregulowanych długów po zmarłym.
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza przyjęcie majątku i długów po spadkodawcy, jednak odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania finansowe zmarłego ograniczona jest wyłącznie do wysokości odziedziczonego majątku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to jeden ze sposobów na uniknięcie potencjalnych problemów związanych z dziedziczeniem długów spadkodawcy. W tym przypadku jednak należy mieć wiedzę na temat tego, czy aktywa spadku przewyższają pasywa, czy też nie. Od tego w dużej mierze zależy to, czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza będzie dobrą decyzją. Warto więc dążyć do tego, aby stosownie zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli spadkodawcy. W tym celu należy złożyć do sądu rejonowego (zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego) wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym. To dokument urzędowy, na podstawie którego odbędzie się późniejsze uregulowanie długów spadkowych. Warto przy tym skorzystać z pomocy naszej kancelarii adwokackiej w Zakopanem, aby prawidłowo wdrożyć całą procedurę.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku polega na zrzeczeniu się praw do wszystkich dziedziczonych korzyści majątkowych, w tym również potencjalnych zobowiązań finansowych. Jest to rozwiązanie korzystne w sytuacji, gdy pasywa spadku przewyższają aktywa (lub też w spadku w ogóle nie ma aktywów). Osoba, która decyduje się na ten krok, traci również prawo do wypłaty zachowku. Odrzucony spadek przechodzi na kolejnych członków rodziny, w tym osoby niepełnoletnie.

Zarówno przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak i przy jego odrzuceniu, trzeba dopełnić określonych terminów. Można to zrobić w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania informacji o śmierci spadkodawcy. Stosowne oświadczenie należy złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym.