Małżonkowie mają obowiązek troszczenia się o potrzeby materialne rodziny, wzajemnej troski i brania udziału w wychowywaniu dzieci. Wkład małżonków we wszystkie obszary nie musi być równy, a wzajemne relacje mogą się kształtować w różny sposób, w zależności od powziętej przez nich decyzji. Pracą zarobkową może zajmować się jedno z nich, a drugie poświęcić się wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by oboje pracowali i dzielili się pozostałymi obowiązkami.

Sytuacja małżonków ulega jednak zmianie w sytuacji, gdy zdecydują się na zakończenie małżeństwa przez rozwód. Po orzeczeniu rozwodu relacje między nimi muszą zostać ukształtowane na nowo, także dlatego, że znikają wzajemne zobowiązania dotyczące kwestii materialnych. Jednak mimo tego, po rozwodzie byłym małżonkom przysługuje prawo do występowania o zasądzenie alimentów. Możliwość ta zależy jednak od spełnienia ściśle określonych warunków. Sprawdźmy, w jakich okolicznościach małżonkowie mogą domagać się  od  siebie  alimentów.

Alimenty w razie niedostatku

W przypadku, gdy rozwód został przeprowadzony bez orzekania o winie, prawo do pozwania byłego współmałżonka o alimenty przysługuje obu osobom. Warunkiem, by można się było o nie ubiegać  jest jednak popadnięcie w niedostatek. Jest to sytuacja, w której jedno z byłych małżonków nie może zaspakajać swych podstawowych potrzeb życiowych. Osoba składająca pozew musi udowodnić, że takie okoliczności rzeczywiście mają miejsce. Uprawnienie do otrzymywania alimentów wygasa jednak po pięciu latach, a okres otrzymywania  wsparcia  może  być  przez  sąd przedłużony  wyłączenie  w  wyjątkowych  okolicznościach.

O alimenty związane z popadnięciem w niedostatek mogą występować również ci małżonkowie, którzy zostali uznani przez sąd za współwinnych całkowitego rozpadu pożycia.

Alimenty przy pogorszeniu się stopy życiowej

Jeśli w ramach rozwodu sąd badał kwestię winy, małżonkowi, który został uznany za niewinnego, przysługują zdecydowanie szersze uprawnienia. Może on wystąpić o alimenty wówczas, gdy wskutek rozwodu jego stopa życiowa uległa pogorszeniu. Pozew taki może być złożony w dowolnym momencie, chyba że osoba, która winy nie ponosi, zawrze kolejny związek małżeński. W takiej bowiem sytuacji traci możliwość otrzymywania alimentów  od  byłego  małżonka.

Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozwodu nie może wystąpić z pozwem o alimenty niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej się  znajdzie.