Kłopoty i nieporozumienia między małżonkami w wielu przypadkach prowadzą do tego, że zaczynają oni rozważać, czy dalsze utrzymywanie małżeństwa jest uzasadnione. Osoby, które znajdują się w takiej sytuacji mogą próbować dojść do porozumienia samodzielnie, skorzystać z pomocy mediatora, a jeśli to nie przyniesie skutku zdecydować się o podjęciu dostępnych kroków prawnych. W takim przypadku mogą rozważyć orzeczenie separacji lub prowadzenie sprawy rozwodowej. Sprawdźmy, czym różnią się one od siebie oraz jakie skutki prawne wywołują.

Skutki prawne rozwodu i separacji

Najważniejszą różnicą między separacją a rozwodem jest trwałość ich konsekwencji prawnych. W przypadku rozwodu między małżonkami ustają wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego, poza obowiązkiem alimentacyjnym, który ma jednak pewne ograniczenia. Jeśli dojdzie do orzeczenia separacji, jej skutki mogą zostać zatrzymane i małżonkowie mogą wrócić do poprzedniego stanu.

Drugą istotną różnicą jest to, że separację orzeka się w przypadku zupełnego rozkładu pożycia. Oznacza to sytuację, w której wprawdzie małżonkowie znacznie się od siebie oddalili, jednak nie występują przesłanki pozwalające stwierdzić, że nie ma szans, by stan ten mógł ulec zmianie. W przypadku rozwodu orzeczenie sądu może zapaść w razie, gdy rozkład pożycia jest zupełny i trwały.

Trzecią różnicą jest natura konsekwencji prawnych łączących się z rozwodem. Część z nich jest bardzo podobna. W obu przypadkach między małżonkami ustaje wspólność majątkowa, co oznacza, że mogą oni wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału majątku. Zarówno separacja, jak i rozwód oznacza, że małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Z jedną i drugą sytuacją łączy się możliwość sądowego uregulowania sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, a także przyznania alimentów.

Niektóre konsekwencje są jednak odmienne. Jeśli małżonkowie zdecydują się na rozwód, to po jego otrzymaniu mogą wrócić do swego poprzedniego nazwiska. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zawarli kolejny związek małżeński. W przypadku separacji nie ma rzecz jasna takich możliwości. Separacja oznacza także, że małżonkowie są zobowiązani do świadczenia sobie wzajemnej pomocy obejmującej różne dziedziny życia. Rozwód nie wiąże się z takim obowiązkiem.