Mediacja to dobrowolne i polubowne narzędzie rozwiązywania sporów rozwodowych. Oparta jest na dyskusji w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Jeżeli w danym momencie nie jest możliwe zawarcie ugody, mediacja jest w stanie rozwiązać konflikt lub go zahamować. Mediacja rozwodowa często ma miejsce już na etapie sądowym (sąd kieruje strony do mediacji za ich zgodą).

Przebieg mediacji na etapie sądowym

Na początek strony samodzielnie wybierają mediatora z odpowiedniej listy, a jeżeli nie są w stanie tego zrobić, wyznacza go sąd. Mediator ma kwalifikacje do tego, aby bezstronnie i sprawnie poprowadzić każdą mediację w sprawie rozwodowej. Przeprowadza wywiad z każdą ze stron, a następnie z obiema razem. Jeżeli rozmowy przedłużają się, przewidziane są następne spotkania. Każda ze stron powinna uczciwie przedstawić swoje racje. Dla odpowiedniego przebiegu postępowania korzystniejsze będzie wysłuchanie oczekiwań drugiej strony od mediatora. Wysłuchanie tych informacji od bezstronnej osoby jest łatwiejsze niż bezpośrednia rozmowa między stronami. W odróżnieniu od postępowania sądowego mediacje mają na celu wypracowanie rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony. Mediacja kończy się spisaniem dokumentów, w których zawarto jej cały przebieg.

Mediacje w praktyce

Mediator, strony biorące udział w postępowaniu i sąd je prowadzący są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, które poznali w trakcie jego prowadzenia. Należy pamiętać, że mediator nie może być świadkiem w sprawie rozwodowej, chyba że strony zwalniają go z poufności. Argumenty, jakie małżonkowie podają podczas mediacji, nie mogą być wykorzystywane jako dowody w czasie rozpatrywania sprawy w sądzie. Każda mediacja dostosowana jest do potrzeb danej sprawy. Strony mają zapewnione prawo swobodnej wypowiedzi i wyrażania własnych opinii. Mediator dba o bezpieczny i kulturalny tok rozmowy. Jeśli dojdzie do kompromisu i strony zawrą ugodę, mediacja kończy się spisaniem protokołu.

W protokole oznacza się miejsce, czas oraz dane kontaktowe stron uczestniczących w mediacji. Protokół podpisuje mediator, a stronom wręcza jego odpis. Jeżeli ugoda została zawarta, konieczne jest jej zatwierdzenie przez sąd. Jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, to sprawa wraca do sądu.